Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en werkingsfeer

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Opdrachtnemer: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;
c. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding slechts door opdrachtnemer worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.
2. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
4. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren
overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen
vast bedrag.
3. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd,
niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor
vergunningaanvragen.
4. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts
een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij
de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door opdrachtnemer
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en
met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
5. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15%
mogen worden overschreden, tenzij opdrachtnemer opdrachtgever zo tijdig
mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft
gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te
beperken of te vereenvoudigen. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van
het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij
de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur
voor de uitvoering van het werk.
7. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet
van toepassing op meerwerk en stelposten.
8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende
omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan
opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal opdrachtnemer de
overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen
aanpassen, mits opdrachtnemer bij het bepalen van de prijs geen rekening
heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
9. Opdrachtnemer mag de prijs eveneens aanpassen indien de
kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste
gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij opdrachtnemer de
onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te
ontdekken.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het
volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde
gegevens.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en
zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt.
Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor
het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten
hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle
bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens
werkzaamheden.
Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten
voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde
veiligheidsvoorschriften.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd
en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen
werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige
toiletten en schaftlokalen op het werk.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig
is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk
wordt beperkt.
Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van
chemisch bouwafval.
Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens
voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat
door hem ter beschikking wordt gesteld.
In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel
omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende
kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtnemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst
verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor
zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in
geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van
opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever
een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever
verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of
uitvoeringsvoorschriften.
De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever
opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn
na te komen.
Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn
zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever
onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

Artikel 5 – Meerwerk

Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in
het overeengekomen werk kan opdrachtnemer slechts dan een verhoging
van de prijs vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de
noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij
opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
Van deze bepaling kan niet ten nadele van opdrachtgever worden
afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 – Voortijdige beëindiging

De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van
de overeenkomst van opdrachtnemer, tussentijds uitsluitend per
aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging,
worden opgezegd.
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever zonder
dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de
overeenkomst door opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door
opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is
opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te betalen:
de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de
besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien,
tegen aflevering door opdrachtnemer van het reeds voltooide werk.
bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te
factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds
waren uitgevoerd.
Bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Oplevering en herstel van gebreken

Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te
worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen
keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing
van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend
te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd
beschouwd.
Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de
prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door
een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten
ontdekken, maar niet heeft gemeld.
Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer
aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de
omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de
gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen,
onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten
gevolge van de gebrekkige oplevering.
Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen
redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding
zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van
schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld,
dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze
derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding
geschiedt.
Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door
opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te
herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te
heffen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever
of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of
grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
overschrijding van de uitvoeringstermijn.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van
derden terzake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of
geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden,
onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer
gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade
met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende
werkzaamheden. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is
verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de
verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft
verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de
vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is
geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan
opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat
tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in
materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek
worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van
artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen
of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 9 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer
zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij
opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde
stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan
benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers,
algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op
te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht
langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een
evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte
arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst
geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 – Betaling en rente

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het
verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden
alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in
lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.
In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de
betaling van een termijn in gebreke, is opdrachtnemer, onverminderd zijn
overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan
al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al
dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van
opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in
betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf
in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de
plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst,
zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog
openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt
dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk
opeisbaar in de volgende gevallen:

indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit;
indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer
omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid
uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden
en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet
betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde
goederen terug te vorderen.

Artikel 12 – Eigendoms- en auteursrechten

Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen,
rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de
overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van
verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen,
schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden
bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en
modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een
deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst
voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer
geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd
de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig
recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om
opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is
gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van
opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van
elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te
zonderen.
3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de
geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor
opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is
verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van
10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke
blijft.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.